30 septembra 2013 ~ 0 Comments

Pravila o sodelovanju organzirane civilne družbe

Pravila o sodelovanju zainteresiranih skupin CD v KZNDUS (Koordinacija civilne družbe za novo družbeno ureditev Slovenije) in v KO (Pravila se spreminjajo s soglasjem vseh članov KO):

1.Sodelujoče skupine CD delujejo v KZNDUS preko svojih predstavnikov v KO.

2.Pred sprejemom nove skupine CD v KZNDUS njen predstavnik predstavi to skupino in njen program na sestanku KO, ki o kandidatki  razpravlja in sprejme odločitev o sprejemu na isti ali na naslednji seji KO soglasno. Če ni soglasja vseh članov KO, ni sprejema. 

3. Člani KO razpravljajo na sejah KO o predlaganih vprašanjih ter o njih odločajo z večino glasov prisotnih. Seja je sklepčna, če je prisotnih nad polovica članov KO.

4. Predlagani sklepi za odločanje na KO morajo biti v skladu s Programom KZNDUS, v skladu s Pravili in v skladu s  predhodnimi sklepi KO.

5. Člani KO ne smejo nasprotovati usklajenim predlogom za odločanje KO. Morebitne nejasnosti je potrebno razumljivo pojasniti sproti.

6. Član KO, ki kljub temu ne soglaša z odločitvami večine v KO, se več ne vabi k naslednjem sestanku KO in k nadaljnjim  aktivnostim  KZNDUS, ker več  ne soglaša  s Programom in Pravili KZNDUS. Enako se ne vabi več tistega, ki 2x neopravičeno izostane s seje KO ali ne deluje skupno v skladu z dogovorom in Pravili.

7. KO nikoli  ne razpravlja o vprašanjih, ki že skoraj 20 let delijo državljane RS: – izbrisani, istospolni, povojni poboji, cerkvene ideologije, partizani – domobranci itd.

8. Seje KO so za člane KZNDUS  javne, za ostale so pa javne po predhodnem dogovoru koordinatorjev.

9. Seje KO sklicuje prvi  koordinator, po posvetovanju z drugim in tretjim koordinatorjem. O seji se piše zapisnik, ki ga podpišeta zapisničar in  sklicatelj seje, ki tudi vodi sejo KO.

10. KZNDUS in KO predstavlja v javnosti prvi koordinator v sodelovanju z drugim in tretjim koordinatorjem, ko pa je zadržan, pa to prenese na naslednjega koordinatorja.

Ljubljana, 28.11.2012

Koordinator: Jožef Horvat

Comments are closed.